Download de algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: ‘AVW’) zijn van toepassing op de tussen klant en GASTROFIX GmbH (hierna te noemen: ‘GASTROFIX’) gesloten overeenkomsten inzake de verkoop of verhuur van hardware en/of de verlening van diensten en/of het tegen betaling tijdelijk in gebruik geven van software door GASTROFIX in het kader van de door GASTROFIX verleende service (hierna te noemen: ‘Service’).

1.2 Deze AVW zijn uitsluitend van toepassing op het handelsverkeer met ondernemers.
Ondernemers als hiervoor bedoeld zijn natuurlijke personen, rechtspersonen of personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelen in de uitoefening van een bedrijf of zelfstandig beroep.

1.3 Strijdige of afwijkende voorwaarden van klant maken geen deel van de overeenkomst uit en worden niet geaccepteerd, tenzij GASTROFIX uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de toepassing hiervan. Een en ander geldt tevens indien GASTROFIX de prestaties zonder voorbehoud verricht, wetende van deze strijdige of afwijkende voorwaarden van klant.

1.4 Individuele afspraken die in een concreet geval schriftelijk met klant zijn gemaakt (waaronder begrepen nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen), prevaleren altijd boven deze AVW.

Er komt als regel een overeenkomst tussen klant en GASTROFIX tot stand doordat GASTROFIX klant een aanbod doet en klant dit aanbod aanvaardt. Daarnaast kan er tevens een overeenkomst tot stand komen doordat klant door middel van een hiervoor bestemd bestelformulier (online of in papieren vorm), in voorkomende gevallen met behulp van een speciaal hiervoor bestemde GASTROFIX-app of telefonisch een bestelling bij
GASTROFIX plaatst die GASTROFIX vervolgens aanvaardt door deze te bevestigen.
Bestaande klanten hebben bovendien de mogelijkheid bepaalde aanvullende prestaties van GASTROFIX via e-mail, per fax, telefonisch of rechtstreeks via hun onlineaccount te bestellen; de overeenkomst betreffende de aanvullende prestaties komt alsdan uiterlijk bij verrichting hiervan door GASTROFIX tot stand zonder dat hiervoor een uitdrukkelijke aanvaarding vereist is.

3.1 Afhankelijk van de contractuele afspraken in het concrete geval vallen onder de Service in het bijzonder de volgende prestaties:

 • het tegen betaling tijdelijk aan klant in gebruik geven van software (softwarehuurovereenkomst), waaronder in het bijzonder begrepen de
  GASTROFIX-app voor gebruik op bepaalde mobiele randapparatuur zoals tablets en smartphones (hierna te noemen: ‘Software’);
 • het tegen betaling verschaffen van de mogelijkheid de online toegankelijke GASTROFIX-cloud en online toegankelijke geheugen- en computercapaciteit in het rekencentrum van GASTROFIX – hetzij via internet, hetzij als clouddienst – te gebruiken in verband met het gebruik van de Software van GASTROFIX;
 • optioneel: de verkoop van hardware aan klant (hardwarekoopovereenkomst), waaronder in het bijzonder begrepen randapparatuur zoals tablets, printers en routers;
 • optioneel: het tegen betaling tijdelijk aan klant in gebruik geven van hardware (hardwarehuurovereenkomst), waaronder in het bijzonder begrepen apparatuur zoals tablets, printers en routers;
 • optioneel: installatie en installatiesupport, ingebruikneming, consulting en overige adviesdiensten.

3.2 Voor zover de Service bestaat in het verschaffen van de mogelijkheid online toegankelijke Software en online toegankelijke geheugen- en computercapaciteit te gebruiken, wordt de Service beschikbaar gesteld via het rekencentrum resp. de servers van GASTROFIX of via een rekencentrum resp. clouddienst handelend in opdracht van GASTROFIX. De server- en databanksoftware van GASTROFIX wordt hier ten behoeve
van klant uitgevoerd met de functionaliteit zoals omschreven in de separate specificatie van de prestaties. Het rekencentrum resp. de clouddienst bevinden zich in Duitsland of de EU.

3.3 De aan de Service ten grondslag liggende gegevens over het bedrijf van klant (zoals het aanbod van gerechten en dranken, prijzen, tafelplattegronden, servicemedewerkers e.d.) worden door klant zelfstandig in de Software ingevoerd via de hiertoe beschikbare velden en gebruiksopties. GASTROFIX garandeert uitdrukkelijk niet dat deze gegevens volledig zijn en een correct beeld van het bedrijf van klant geven. GASTROFIX garandeert evenmin dat de informatie actueel, juist en accuraat is.

3.4 De internettoegang van klant maakt geen deel van deze overeenkomst uit. Klant is zelf ervoor verantwoordelijk dat zijn internettoegang, waaronder begrepen de communicatieverbindingen, functioneert. Klant is tevens zelf verantwoordelijk voor zijn bedrijfsinterne netwerk (LAN en WLAN) en zijn eigen hardware, tenzij deze door GASTROFIX beschikbaar wordt gesteld. Voor zover GASTROFIX de installatie van de
kassa bij klant verzorgt, zal klant ervoor zorg dragen dat er bij installatie een volledig functionerend netwerk (inclusief bekabeling en netwerkdozen) alsmede internettoegang aanwezig zijn.

3.5 Tenzij de contractueel overeengekomen functionaliteit hierdoor wordt beperkt, is GASTROFIX gerechtigd de inhoud van de Service, waaronder begrepen de beschikbaar gestelde Software, te wijzigen en aan te passen. Een en ander geschiedt in het bijzonder in het kader van de voortgaande technologische ontwikkeling. GASTROFIX zal klant tijdig voor het van kracht worden van een wijziging hiervan in kennis stellen. Klant heeft alsdan
het recht de overeenkomst op bijzondere gronden met inachtneming van een termijn van twee weken op te zeggen met ingang van de  wijzigingsdatum, voor zover de wijzigingen voor hem onredelijk bezwarend zijn.

4.1 Tenzij anders overeengekomen, wordt aan klant voor de duur van de looptijd van de
overeenkomst uitsluitend met het oog op de toepassing van de Software binnen de
onderneming van klant het niet exclusieve, niet overdraagbare, niet voor sublicenties
vatbare en onherroepelijke recht verleend de onder de overeenkomst vallende Software
te gebruiken.

4.2 Kopieën. Klant mag het geleverde programma kopiëren voor zover zulks noodzakelijk
is voor het overeengekomen gebruik van het programma.

4.3 Geen doorverkoop en onderverhuur. Klant mag de Software, waaronder begrepen de
gebruikshandleiding en overig toebehoren, niet aan derden verkopen of tijdelijk in gebruik
geven, waaronder in het bijzonder begrepen verhuur en uitlening. Het is evenwel
toegestaan de Software in gebruik te geven aan derden die ten aanzien van de wijze van
gebruik gebonden zijn aan de aanwijzingen van klant zonder dat een zelfstandig
gebruiksrecht aan hen wordt verleend. Zulks is in het bijzonder het geval bij medewerkers
van klant.

4.4 Klant zal adequate maatregelen nemen met het oog op de naleving van de
overeengekomen omvang van de licentie. Klant is in het bijzonder niet gerechtigd de
Service resp. onderdelen hiervan te verkopen, over te dragen, tot onderwerp van
sublicenties te maken, te verhandelen, commercieel als onderdeel van eigen prestaties of
producten aan te bieden of anderszins beschikbaar of bruikbaar te maken (voor derden).

4.5 Merken, bedrijfslogo’s, auteursrechtelijke mededelingen, serienummers of overige ter
identificatie van GASTROFIX dienende of door GASTROFIX aangebrachte kenmerken
mogen door klant niet worden verwijderd of gewijzigd. Een en ander geldt tevens voor het
onderdrukken van de dienaangaande op het beeldscherm weergegeven kenmerken.

5.1 De prijzen voor de door GASTROFIX verrichte prestaties blijken uit het aanbod of –
voor zover in het aanbod geen afwijkende prijzen vermeld staan – uit de bij de
desbetreffende bestelling van klant actuele prijslijst van GASTROFIX. Alle vermelde
prijzen zijn netto exclusief omzetbelasting.

5.2 Indien voor het in gebruik geven van hardware en/of Software, voor
supportwerkzaamheden en/of voor de verrichting van overige prestaties een maandelijkse
vergoeding of een vergoeding voor een andere (kortere) periode (bijvoorbeeld per dag of
week) is overeengekomen, is de overeengekomen vergoeding resp. licentie- en
supportvergoeding (hierna te noemen: ‘Vergoeding’) in beginsel telkens aan het einde van
de maand verschuldigd.
Indien klant in het desbetreffende aanbod heeft gekozen voor een Vergoeding voor een
langere periode (bijvoorbeeld halfjaarlijks, jaarlijks of tweejaarlijks), is de overeengekomen
Vergoeding telkens bij voortuitbetaling verschuldigd voor de gekozen periode (d.w.z. zes,
twaalf of 24 maanden).

5.3 Tenzij anders overeengekomen, zijn facturen onmiddellijk na ontvangst betaalbaar.
Indien klant een (SEPA-)incassomachtiging heeft verleend, wordt het factuurbedrag door
GASTROFIX automatisch afgeschreven. Niet uitgevoerde of geretourneerde incassoopdrachten
worden nogmaals ter incasso aangeboden. De in verband hiermee
verschuldigde bankkosten, vermeerderd met € 10,00 administratiekosten, komen voor
rekening van klant.

5.4 Klant mag zijn tegenvorderingen wegens feitelijke of juridische gebreken van de door
GASTROFIX verrichte prestaties slechts verrekenen met vorderingen van GASTROFIX
voor zover het in mindering strekkende bedrag niet hoger is dan de waardevermindering
van de desbetreffende prestatie als gevolg van de gebreken of dan de vermoedelijke
kosten van het alsnog presteren resp. van het herstel van de gebreken. Voor het overige
komen slechts onbetwiste of bij gewijsde vastgestelde tegenvorderingen in aanmerking
voor verrekening met vorderingen van GASTROFIX.

5.5 Indien klant in gebreke blijft met de betaling, kan GASTROFIX de Service tijdelijk
opschorten en de toegang van klant tot het kassasysteem blokkeren totdat de betaling
volledig is voldaan, tenzij zulks gelet op de omstandigheden, in het bijzonder vanwege de
verhoudingsgewijs geringe hoogte van de achterstallige betaling, in strijd zou zijn met de
grondbeginselen van redelijkheid en billijkheid. GASTROFIX heeft bij blokkering van de
toegang resp. opschorting van de Service onverminderd recht op de Vergoeding.
Opheffing van de blokkering geschiedt onmiddellijk na voldoening van de openstaande
bedragen.

6.1 Tenzij anders overeengekomen, geldt in beginsel dat de overeenkomst een minimumlooptijd van twaalf maanden heeft. Indien klant in het desbetreffende aanbod als betalingstermijn heeft gekozen voor een langere periode (bijvoorbeeld tweejaarlijks, hierna te noemen: ‘Afrekeningsperiode’), is de gekozen Afrekeningsperiode gelijk aan de minimumlooptijd (de minimumlooptijd bedraagt alsdan met andere woorden twee jaar). De overeenkomst wordt telkens automatisch verlengd met de duur van de overeengekomen minimumlooptijd, tenzij deze met inachtneming van een termijn van drie maanden wordt opgezegd met ingang van het einde van de desbetreffende looptijd van de overeenkomst.

6.2 Het recht tot opzegging om een dringende reden is onverlet. GASTROFIX is in het bijzonder gerechtigd de overeenkomst om een dringende reden op te zeggen indien klant:

 • gedurende twee opeenvolgende maanden in gebreke blijft met de betaling van de
  desbetreffende factuur of gedurende een periode van meer dan twee maanden in
  gebreke blijft met de betaling van de Vergoeding ten belope van een bedrag dat
  gelijk is aan de overeengekomen licentievergoeding voor een periode van twee
  maanden; of
 • contractuele verplichtingen in ernstige mate schendt en deze schending na
  schriftelijke sommatie door GASTROFIX niet binnen een redelijke termijn wordt
  beëindigd. Sommatie resp. termijnstelling kunnen achterwege blijven voor zover
  het vanwege de ernst van het plichtsverzuim onredelijk bezwarend wordt geacht
  de overeenkomst voort te zetten, geen verbetering te verwachten is of opzegging
  met onmiddellijke ingang na afweging van de belangen van beide partijen
  gerechtvaardigd wordt geacht.

6.3 Opzegging dient bij geschrifte te geschieden.

7.1 GASTROFIX draagt zorg voor de contractueel overeengekomen beschikbaarheid van
de Service. Een en ander behelst evenwel geen garantie dienaangaande.

7.2 Voorwaarde voor aanspraken van klant bij storingen in de beschikbaarheid is altijd dat
klant de storingen in de beschikbaarheid onmiddellijk heeft gemeld aan GASTROFIX en –
voor zover voor hem mogelijk en niet onredelijk bezwarend – heeft aangetoond door deze
op inzichtelijke wijze te documenteren zodat GASTROFIX de oorzaak van de
desbetreffende storingen kan beoordelen en herstellen.

7.3 GASTROFIX is niet aansprakelijk voor storingen in de beschikbaarheid als gevolg van
overmacht. Aan overmacht staan gelijk diefstal, algemene internetstoringen en overige
onvoorzienbare, zwaarwegende en niet aan GASTROFIX toerekenbare omstandigheden.
Voor zover zulks gelet op de omstandigheden mogelijk en niet onredelijk bezwarend is,
zal GASTROFIX klant onmiddellijk op de hoogte stellen van het optreden van een
dergelijke gebeurtenis. GASTROFIX is verplicht alle vanuit financieel oogpunt
aanvaardbare maatregelen te nemen om een spoedig herstel van dergelijke storingen te
bewerkstelligen.

7.4 GASTROFIX is onder geen beding aansprakelijk voor storingen in de beschikbaarheid
die worden veroorzaakt door klant, door de telecom-, internet- of mobiele provider van
klant of door overige derden die kunnen worden gerekend tot de kring van klant.

8.1 Klant zal optredende gebreken, storingen of schade aan de in gebruik gegeven huurobjecten onmiddellijk melden aan GASTROFIX.

8.2 Gebreken van de in gebruik gegeven Software, waaronder begrepen eventuele handleidingen en overige documenten, worden door GASTROFIX hersteld binnen een redelijke termijn na een hiertoe strekkende melding van de gebreken door klant. Herstel van de gebreken geschiedt kosteloos door reparatie of vervangende levering, zulks ter keuze van GASTROFIX.

8.3 Klant heeft geen recht op een huurprijsreductie wegens uitval van het huurobject als gevolg van een aan klant toerekenbare ondeskundige bediening resp. behandeling of wegens overige gebreken als gevolg van een aan klant toerekenbaar gebruik in strijd met de overeenkomst.

8.4 Klant mag een reductie van de Vergoeding niet eigenmachtig in mindering brengen op de overeengekomen Vergoeding. Vorderingen wegens ongerechtvaardigde verrijking en schadevorderingen van klant zijn onverlet.

8.5 Het recht van klant tot opzegging wegens niet-verschaffing van het gebruik op grond van § 543, tweede lid, eerste zin, nr. 1 BGB is uitgesloten, tenzij de reparatie of vervangende levering moet worden geacht te zijn mislukt.

8.6 Uitgesloten is aansprakelijkheid voor al dan niet toerekenbare initiële tekortkomingen van de huurovereenkomst overeenkomstig § 536 a, eerste lid BGB.

9.1 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is GASTROFIX aansprakelijk voor schade die klant lijdt als gevolg van opzet of grove nalatigheid van de kant van GASTROFIX of zijn hulppersonen alsmede voor letselschade en schade vallend onder de Duitse Wet productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz).

9.2 Tenzij uit een door GASTROFIX verleende garantie anders blijkt, is de aansprakelijkheid van GASTROFIX voor schadevorderingen voor het overige beperkt
overeenkomstig de volgende bepalingen:

 • GASTROFIX is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van eenvoudige nalatigheid voor zover deze is terug te voeren op de schending van wezenlijke contractuele plichten (hoofdplichten). Hoofdplichten zijn die contractuele plichten waarvan de nakoming een eerste vereiste is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan klant mocht vertrouwen. Voor zover GASTROFIX op grond hiervan aansprakelijk is wegens eenvoudige nalatigheid, is de aansprakelijkheid van GASTROFIX beperkt tot de normale voorzienbare schade.
 • De aansprakelijkheid van GASTROFIX voor het verlies van gegevens en/of programma’s als gevolg van eenvoudige nalatigheid is beperkt tot de normale herstelkosten die zouden zijn ontstaan indien klant regelmatig en gelet op de omstandigheden adequaat reservekopieën zou hebben gemaakt.

9.3 De bepalingen van het voorafgaande lid zijn tevens van overeenkomstige toepassing op een beperking van de plicht tot vergoeding van tevergeefs gemaakte onkosten (§ 284 BGB).

9.4 Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn tevens van toepassing op hulppersonen van GASTROFIX.

Partijen verplichten zich tot vertrouwelijke behandeling van bedrijfs- en handelsgeheimen van wederpartij die bij de voorbereiding of nakoming van de overeenkomst ter kennis van
partijen – waaronder begrepen hun hulppersonen – zijn gekomen. Deze verplichting geldt niet voor informatie, kennis en ervaringen die:

 • zonder schending van deze geheimhoudingsplicht aantoonbaar algemeen bekend zijn;
 • reeds voor verkrijging van de informatie, kennis en ervaringen aantoonbaar bekend waren bij partijen;
 • zonder de verplichting tot geheimhouding zijn verkregen van een derde; of
 • aantoonbaar onafhankelijk zijn vergaard.

11.1 Met de Software van GASTROFIX kunnen bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt die betrekking hebben op de persoon van klant resp. de in het bedrijf van klant werkzame medewerkers zoals kelners en bedienend personeel alsmede optioneel gegevens van gasten. Met de Software kunnen deze gegevens geanonimiseerd worden verwerkt door pseudoniemen of medewerkersnummers toe te wijzen en te gebruiken die alleen klant zelf kent. Tot deze gegevens behoren onder andere:

 • alle voor de boekhouding resp. voor een behoorlijke elektronische administratie volgens de voorschriften GoBD relevante transacties (bijvoorbeeld bestellingen van gasten en de verwerking hiervan door medewerkers, aan-/afmeldingen enz.);
 • alle gegevens die noodzakelijk zijn om de processen in verband met bestellingen en betalingen aan te sturen en te optimaliseren (in het bijzonder gegevens in verband met de aansturing van kassabonnen, eventuele randapparatuur enz.).

Deze gegevens dienen voor analysedoeleinden in het kader van de boekhouding en kostencalculatie ten behoeve van het bedrijf van klant. Er worden door GASTROFIX zelf
geen gepersonaliseerde gebruikersprofielen opgesteld. GASTROFIX heeft zelf geen toegang tot deze persoonsgegevens in combinatie met de echte namen van de betrokkenen.

11.2Klant bepaalt zelf welke gegevens hij in het systeem van GASTROFIX invoert. Voor zover hij hierin op zichzelf betrekking hebbende persoonsgegevens invoert, stemt hij in met de verwerking, opslag en overdracht hiervan binnen het systeem. Voor zover hij hierin persoonsgegevens van zijn medewerkers of klanten invoert of laat invoeren, is hij in voorkomende gevallen zelf ervoor verantwoordelijk dat de betrokkenen hiervoor de toestemming verlenen die op grond van de wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming eventueel vereist is.

11.3 Personen of bedrijven wier persoonsgegevens GASTROFIX heeft opgeslagen, hebben het recht te allen tijde kosteloos informatie over hun opgeslagen gegevens op te vragen of deze te laten rectificeren of blokkeren. GASTROFIX neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de door GASTROFIX beheerde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen.

11.4Contactpersoon bij GASTROFIX met betrekking tot de gegevensbescherming. Met vragen over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, voor informatie over en voor de rectificatie, blokkering of verwijdering van gegevens alsmede voor herroeping van de verleende toestemming kunt u contact opnemen met: Andre Leopold Lorop GmbH, Landgrafenstraße 16, 10787 Berlijn, Duitsland, datenschutz@gastrofix.com.

11.5 Klant kan te allen tijde en overal beschikken over de gegevens. Enerzijds zijn alle ooit gegenereerde transactiegegevens altijd in gecodeerde vorm opgeslagen op alle gebruikte iPads/iPods en anderzijds worden de gegevens bij het bestaan van een internetverbinding met regelmatige tussenpozen verzonden naar de GASTROFIX-cloud. Hier kan klant de transactiegegevens te allen tijde per muisklik in een GoBD-conform formaat exporteren naar een CSV- resp. Excel-tabel alsmede thuis lokaal opslaan. Bij eventuele controles door de belastingdienst heeft klant dientengevolge de mogelijkheid ook na beëindiging van de overeenkomst binnen de wettelijk voorgeschreven termijn van tien jaar en daarna alle kassagegevens over te leggen.

11.6 Kredietbeoordeling. Bij sluiting van nieuwe overeenkomsten beoordeelt GASTROFIX de kredietwaardigheid van klant, waarmee deze instemt. Met dit doel worden de hiervoor noodzakelijke gegevens van klant verstrekt aan CRIF Bürgel GmbH. De hoogte van het verschuldigde voorschot voor hardware en diensten zoals installatie/scholing is afhankelijk van het resultaat van de kredietbeoordeling en bedraagt 50 tot 100%.

12.1 Wijzigingen van deze AVW of van de prijzen voor de onder de overeenkomst vallende prestaties van GASTROFIX (hierna te noemen: ‘Prijzen’) worden in de vorm van een document meegedeeld aan klant, waarbij de wijzigingen – voor zover het wijzigingen van de AVW betreft – speciaal worden gecontrasteerd met de tot dan toe geldende AVW.

12.2 Klant kan bezwaar maken tegen een dergelijke wijziging van de AVW of van de Prijzen. Hiertoe zal hij zijn bezwaar binnen zes weken na ontvangst van de mededeling van GASTROFIX betreffende de wijziging van de AVW of van de Prijzen (hierna te noemen: ‘Wijzigingen’) via e-mail (agb@gastrofix.com) of schriftelijk kenbaar maken aan GASTROFIX. Om aan deze termijn te voldoen, dient het bezwaar binnen de termijn te zijn ontvangen door GASTROFIX. Voor zover klant niet op de voorgeschreven wijze en niet binnen de geldende termijn bezwaar maakt, worden de wijzigingen geacht te zijn geaccepteerd en maken de gewijzigde AVW resp. Prijzen deel van de overeenkomst uit;
hierop alsmede op de wijze waarop en de termijn waarbinnen bezwaar dient te worden gemaakt, zal GASTROFIX uitdrukkelijk wijzen in de mededeling betreffende de
Wijzigingen. Indien klant op de voorgeschreven wijze en binnen de geldende termijn bezwaar maakt tegen de Wijzigingen, blijft de overeenkomst ongewijzigd van kracht. GASTROFIX heeft alsdan evenwel het recht de overeenkomst met inachtneming van een termijn van vier weken middels een schriftelijke verklaring aan klant op te zeggen, voor zover het vanuit financieel of technisch oogpunt voor GASTROFIX niet mogelijk of onredelijk bezwarend is vast te houden aan de ongewijzigde overeenkomst.

13.1 Op deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing
met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

13.2 Plaats van nakoming met betrekking tot de prestaties is Berlijn.

13.3 De rechter in Berlijn is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle bestaande en toekomstige aanspraken voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst met ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke doelvermogens.
Dezelfde rechter is bevoegd indien klant niet onder de bevoegdheid van een algemene rechter in Duitsland valt, zijn zetel of gewone verblijfplaats na sluiting van de overeenkomst
naar het buitenland verplaatst of zijn zetel of gewone verblijfplaats niet bekend is bij instelling van de rechtsvordering.

14.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de volgende algemene bepalingen van toepassing voor zover GASTROFIX in combinatie met zijn Software tevens hardware aan klant verkoopt.

14.2 Eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen blijven eigendom van GASTROFIX totdat deze volledig zijn betaald.

14.3 Vrijwaring met betrekking tot de verkochte hardware:

 • Voor zover GASTROFIX op grond van zijn vrijwaringsplicht in geval van gebreken alsnog dient te presteren, is het ter keuze van GASTROFIX om alsnog te presteren
  door reparatie of vervangende levering van een deugdelijke zaak.
 • Inspectieplicht en reclamatie. Evidente gebreken van de verkochte hardware dienen onmiddellijk, evenwel uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na levering van de
  goederen, schriftelijk te worden gemeld aan GASTROFIX; verborgen gebreken dienen eveneens onmiddellijk, evenwel uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na
  constatering hiervan, schriftelijk te worden gemeld. Indien niet binnen de geldende termijn wordt gereclameerd, zijn vrijwaringsaanspraken van klant met betrekking
  tot de niet tijdig gemelde gebreken uitgesloten, tenzij GASTROFIX de gebreken met boos opzet heeft verzwegen en/of dienaangaande garantie heeft verleend.
 • Er bestaat geen vrijwaringsplicht in geval van schade als gevolg van ondeskundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste ingebruikneming of montage, natuurlijke slijtage,
  onzorgvuldig of onjuist gebruik, niet-inachtneming van de onderhouds- of gebruikshandleiding alsmede ondeskundige reparaties of modificaties door klant of
  derden.
 •  Vrijwaringsaanspraken van klant met betrekking tot de gekochte hardware verjaren een jaar na levering van het gekochte aan klant.